Sisukaart > Kasulikku > Kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 "Autom" Põltsamaa Liiklusklubi lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud  täiendkoolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

 

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.

2.2 Enamus koolitustel kasutame praktilisi õppevahendeid, mis muudavad õppest lihtsaks ja arusaadavaks.

2.4 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

 

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

 3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppeesmärk;

4) õpiväljundid;

5) õppekava koostamise alus;

6) sihtgrupp;

7) õppekeel;

8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

9) õppe sisu;

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

 

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb vajadusel parendusi.

4.3 Lektorid on kohustatud osalema erialastel täiendkoolitustel, praktilistel töödel õpetatavas aines ning arendama õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.

 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.